پرسش‌های متداول - کارمندان

تعداد بازدید:0

وضعیت تاهل دانشجو چگونه اصلاح می شود؟

اگر کارشناس خوابگاه اطلاعات شما را تایید کرده قابل تغییر نیست باید به  کارشناس خوابگاه مراجعه کنید و از ایشان بخواهید با لغو تایید اطلاعات شما در پردازش "اطلاعات خوابگاهی دانشجو"  وضعیت تاهل را اصلاح کرده و دوباره تایید نمایند.

اجازه ثبت مرخصی تحصیلی برای سومین بار را نمی دهدعلت چیست؟

در پردازش "محدودیتهای تحصیلی دانشجو" (از مسیر دانشجو-وضعیت تحصیلی) محدودیت عملیات را مرخصی تحصیلی  انتخاب و بعد از جستجو برای دانشجو  حالت محدودیت را  اضافه شونده انتخاب کنید و تعداد را به تعداد ترمهایی که میخواهید به مرخصیهایش اضافه شود بزنید.

برای حذف ترمی که دانشجو در آن ترم پرداخت داشته  جه کنم؟

بایستی از پردازش پرداختهای دانشجو و تب دوم "انتقال پرداخت به ترم دیگر" این پرداخت را به ترم دیگر منتقل نمایید تا بتوانید ترم را حذف کنید.

درس جدیدی در سیستم برای ما تعریف شده ولی نمی توانم آن را ارائه دهم علت چیست؟

برای دروسی که جدید در سیستم تعریف می شوند  ابتدا باید آنها  را در پردازش دروس قابل ارایه در هر گروه آموزشی  که مایل هستید تعریف نمایید و سپس آنها را ارایه دهید.مسیر : درس - درس - دروس قابل ارایه توسط گروه آموزشی