سامانه ثبت درخواست خدمات آموزشی

به اطلاع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه تهران می‌رساند به منظور تسهیل در ارائه خدمات، سامانه ثبت درخواست خدمات آموزشی به آدرس http://srm.ut.ac.ir راه‌اندازی شده است. دانشجویان و دانش آموختگان می‌توانند با مراجعه به آدرس مذکور و مطالعه راهنمای سامانه نسبت به ثبت درخواست و پیگیری آن اقدام نمایند